MOBIS Spawalnik
Nazwa ośrodka szkoleniowego:
MOBIS Spawalnik
Profil ośrodka szkoleniowego:
Mazowiecki Ośrodek Badawczo – Innowacyjno – Szkoleniowy ‘SPAWALNIK’ Sp. z o.o. w Ciechanowie posiada atest nr 650/2012 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, który uprawnia do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o Wytyczne Nr W-12/IS-17 po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur objętych merytorycznych nadzorem Instytutu Spawalnictwa, w zakresie spawania:

• acetylenowo – tlenowego (311)
• ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111)
• MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135)
• MIG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (131)
• TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)
Powyższe uprawnienia nadawane są przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, po spełnieniu szeregu wymogów określonych w: Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higiena pracy; Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
100%

Zdawalność

Tutejszy Ośrodek dysponuje:
• trzema salami szkoleniowymi, przy ul. Powstańców Warszawskich 6, (mieszczącymi 20, 35 i 50 osób, wraz z ławkami i krzesłami oraz sprzętem audiowizualnym),
• wysokokwalifikowaną kadrą szkoleniową z wieloletnim stażem oraz uprawnieniami pedagogicznymi, zarówno z zakresu zajęć teoretycznych, jak i praktycznych,
• halą spawalniczą z 14 stanowiskami, które przeznaczone są do szkolenia 2 osób każde, wszystkie stanowiska spawalnicze wyposażone są w stół spawalniczy oraz wentylację,
• szatnią, stołówką oraz łazienką, które znajdują się przy hali spawalniczej,

Dobra organizacja, wysoka jakość szkoleń oraz odpowiednie metody nauczania i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć praktycznych sprawiły, że dotychczas zrealizowaliśmy 22 szkolenia z powyższego zakresu, w których łącznie wzięło udział 462 uczestników. Dodatkowo tutejszy Ośrodek przygotował wnioski dotyczące pozyskania funduszy unijnych na szkolenia z zakresu spawania, dzięki temu zorganizowaliśmy z powodzeniem 4 projekty finansowane ze środków unijnych, dzięki którym przeszkoliliśmy bezpłatnie 60 uczestników w zakresie spawania metodami MAG, TIG oraz przecinacza termicznego. W naszym Ośrodku można dokonywać również aktualizacji uprawnień spawalniczych, które należy odnawiać co 2 lata. Warto dodać, że po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach absolwent uzyskuje uprawnienia międzynarodowe w określonej metodzie spawania. Możemy poszczycić się faktem, iż zdawalność w naszym Ośrodku od początku organizacji kursów spawalniczych wynosi 100%.
Cel i zadania

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, a po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną otrzymuje stosowne zaświadczenie ADR. Przeszkolone powinny być osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, kierowcy przewożący materiały niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunki lub rozładunku towarów niebezpiecznych.
Uczestnicy

Kurs dokształcający początkowy
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończenie 21 roku życia
- badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (wymagane dla wszystkich rodzajów szkolenia)
- spełnienie wymogów określonych w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożących towary niebezpieczne

Kurs dokształcający specjalistyczny
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- posiadanie ważnego zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu podstawowego lub ukończenie z wynikiem pozytywnym podstawowego początkowego kursu dokształcającego

Kurs doskonalący
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- spełnienie wymagań art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebe
Adres kursu:
MOBIS Spawalnik Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
tel: 23 672-46-19
mail: mobis_ciechanow@wp.pl
Kurs spawania
  • 135 MAGSpawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego
  • 131 MIGSpawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego
  • 141 TIGSpawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych
  • 111 MMARęczne spawanie elektrodą otuloną
  • 311Spawanie acetylenowo-tlenowe
Jednostka certyfikująca
  • IS Gliwice - Instytut Spawalnictwa Gliwice
Informacje dodatkowe:
O nas
Ośrodek powstał w 2008 r. z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych "NOT" Rada Regionalna w Ciechanowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz P.P.U. STALBUD - BIS Sp. z o.o. w Ciechanowie. Przedmiotem działalności Mazowieckiego Ośrodka Badawczo - Innowacyjno - Szkoleniowego "SPAWALNIK" Sp. z o.o. jest prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, kursów oraz szkoleń zawodowych.
Adres ośrodka / szkoły
MOBIS Spawalnik
ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-18 Wyświetleń: 2848