Ogólnopolski portal dla branży spawalniczej
Strona główna > Regulamin

Regulamin

Ogłoszenia o pracy dla spawaczy, monterów, szlifierzy, ślusarzy

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PRACASPAWACZ.PL


Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Regulamin ten określa w szczególności:
  1) rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
  2) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:
  a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
  b) zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną (zwanych dalej: Umową);
  4) tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1) Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu internetowego www.pracaspawacz.pl”;
  2) Ustawa – ustawa z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.);
  3) Usługodawca – PracaSpawacz sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-415) przy ul. Batalionów Chłopskich 27/2 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII wydział pod nr KRS: 0000966802, posiadającą nr NIP: 586-238-09-54 oraz nr REGON: 522192018;
  4) Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę w domenie pracaspawacz.pl;
  5) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego zamieszkująca, bądź mająca swoją siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie, w tym m.in. Ośrodek Szkolenia, Użytkownik Profesjonalny i Użytkownik Prywatny;
  6) Ośrodek szkolenia – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i mająca adres zamieszkania lub siedzibę na terenie tego kraju, której przedmiotem jest prowadzenie szkoleń w zakresie spawalnictwa, posiadająca Konto w Serwisie i korzystająca z Usług świadczonych przez sługodawcę drogą elektroniczną ;
  7) Użytkownik Profesjonalny – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i mająca adres zamieszkania lub siedzibę na terenie tego kraju, posiadająca Konto w Serwisie i korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
  8) Użytkownik Prywatny – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca Konto w Serwisie i korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
  9) Usługi – ogół usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, wymienionych w Rozdziale III Regulaminu;
  10) Formularz aplikacyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu złożenia odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w serwisie;
  11) Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta;
  12) Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych przez poszczególnych Użytkowników w ramach Serwisu;
  13) Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie Użytkowników – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się dany Użytkownik.
 4. Użytkownicy są obowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu. Nie są natomiast związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały im udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 3.


Rozdział II. Zawarcie umowy i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony:
  1) z Użytkownikiem Profesjonalnym, Użytkownikiem Prywatnym i Ośrodkiem szkolenia:–
  a) z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru;
  b) z chwilą złożenia przez Użytkownika konta poprzez logowanie do Serwisu za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.com i uzupełnienie brakujących danych rejestracyjnych Użytkownika, wymienionych w ust. 2.
  2) z pozostałymi Użytkownikami – z chwilą skorzystania przez nich z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis, z wyjątkiem Usług: Konto, Aplikuj Online, Ogłoszenie o pracę i Ogłoszenie o Szkoleniu.
 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu:
  1) loginu (adresu poczty elektronicznej),
  2) hasła,
  3) danych kontaktowych,
  4) danych do faktury VAT (dotyczy Użytkowników Profesjonalnych i Ośrodka Szkolenia).
 3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są zgodne z prawdą, kompletne oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Usługodawca tworzy konto, używając podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej jako nazwy Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek podania czynnego, aktualnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi niezbędną formę jego identyfikacji przez Usługodawcę i jest używany do wymiany wszelkiej korespondencji między tymi podmiotami.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym podmiotom na skutek ujawnienia przez niego osobie trzeciej hasła dostępu do Konta.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  2) posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku Użytkownika Profesjonalnego, Użytkownika Prywatnego i Ośrodka szkolenia,
  3) przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 40 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 35 i wyższej,
  4) włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików Cookies i Javascript.
 8. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług w przypadku:
  1) Użytkownika Profesjonalnego, Użytkownika Prywatnego lub Ośrodka szkolenia– nie później niż w ciągu 3 dni od momentu zawarcia Umowy, przy czym jeżeli zawarcie Umowy miało miejsce w dniu ustawowo wolnym od pracy, to rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca następującego po nim dnia roboczego,
  2) pozostałych Użytkowników – niezwłocznie
 10. Użytkownika Profesjonalnego, Użytkownika Prywatnego lub Ośrodek szkolenia może w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta w Serwisie. Żądanie usunięcia konta, dla swej ważności wymaga formy wiadomości e-mail wysłanej na adres usługodawcy: kontakt@pracaspawacz.pl z adresu e-mail Użytkownika, o którym mowa w Rozdziale II ust. 5 niniejszego regulaminu. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.
 11. Konto Użytkownika jest usuwane w przypadku zgłoszenia przez niego żądania usunięcia konta niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki Usługi zostały opłacone


Rozdział III. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy w Serwisie następujące Usługi:
  1) na rzecz Użytkowników Profesjonalnych:
  a) założenie Konta (Usługa „Konto”),
  b) umieszczanie w Serwisie bezpłatnych ogłoszeń o pracę dostarczonych przez Użytkownika w wybranej przez niego kategorii. Czas emisji ogłoszenia wynosi 7 dni kalendarzowych i nie ma możliwości jego automatycznego odnowienia. (Usługa „Ogłoszenie o pracę – DARMOWE”),
  c) umieszczanie w Serwisie płatnych ogłoszeń dostarczonych przez Użytkownika, w kategorii „OFERTY PRACY” lub „SPRZEDAM” (Usługa „Ogłoszenie – STANDARD”),dodatkowe wyróżnienie ogłoszenia jako:
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym na szczycie listy ogłoszeń w danej kategorii (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W KATEGORII”),
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym na szczycie strony głównej portalu „pracaspawacz.pl (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE GŁÓWNEJ”),
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym w aplikacji mobilnej Serwisu (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W APLIKACJI MOBILNEJ”);
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez wyświetlenie go na tablicy profilu Serwisu w portalu internetowym Facebook.com (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA FACEBOOK”);
  Usługi: „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W KATEGORII”, „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE GŁÓWNEJ” „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W APLIKACJI MOBILNEJ” i „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA FACEBOOK” mogą być łączone. Zamówienie przez Użytkownika usługi wyróżnienia ogłoszenia odbywa się poprzez zaznaczenie przez niego odpowiedniego pola w formularzu dodawania ogłoszenia;
  d) udostępnienie możliwości otrzymywania odpowiedzi na ogłoszenie w kategorii „OFERTY PRACY” od Użytkowników zainteresowanych ogłoszeniem, bezpośrednio na adres mailowy Użytkownika wskazany przez zakładaniu Konta,

  2) na rzecz Ośrodków szkolenia:
  a) założenie Konta (Usługa „Konto”),
  e) umieszczanie w Serwisie płatnych ogłoszeń dostarczonych przez Użytkownika, w kategorii „OFERTY SZKOLEŃ” (Usługa „Ogłoszenie – STANDARD”),dodatkowe wyróżnienie ogłoszenia jako:
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym na szczycie listy ogłoszeń w danej kategorii (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W KATEGORII”),
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym na szczycie strony głównej portalu „pracaspawacz.pl (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE GŁÓWNEJ”),
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym w aplikacji mobilnej Serwisu (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W APLIKACJI MOBILNEJ”);
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez wyświetlenie go na tablicy profilu Serwisu w portalu internetowym Facebook.com (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA FACEBOOK”);
  Usługi: „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W KATEGORII”, „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE GŁÓWNEJ” „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W APLIKACJI MOBILNEJ” i „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA FACEBOOK” mogą być łączone. Zamówienie przez Użytkownika usługi wyróżnienia ogłoszenia odbywa się poprzez zaznaczenie przez niego odpowiedniego pola w formularzu dodawania ogłoszenia;
  b) udostępnienie możliwości otrzymywania odpowiedzi na ogłoszenie w kategorii OFERTY SZKOLEŃ od Użytkowników zainteresowanych ogłoszeniem, bezpośrednio na adres mailowy Użytkownika wskazany przez zakładaniu Konta,

  3) na rzecz Użytkowników Prywatnych:
  a) założenie Konta (Usługa „Konto”),
  b) umieszczanie w Serwisie płatnych ogłoszeń dostarczonych przez Użytkownika, w kategorii: „SPRZEDAM” lub „PRYWATNE OFERTY PRACY” (Usługa „Ogłoszenie – STANDARD”), dodatkowe wyróżnienie ogłoszenia jako:
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym na szczycie listy ogłoszeń w danej kategorii (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W KATEGORII”),
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym na szczycie strony głównej portalu „pracaspawacz.pl (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE GŁÓWNEJ”),
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez losowe wyświetlenie go w banerze umiejscowionym w aplikacji mobilnej Serwisu (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W APLIKACJI MOBILNEJ”);
  – wyróżnienie ogłoszenia poprzez wyświetlenie go na tablicy profilu Serwisu w portalu internetowym Facebook.com (Usługa „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA FACEBOOK”);
  c) Usługi: „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W KATEGORII”, „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE GŁÓWNEJ” „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W APLIKACJI MOBILNEJ” i „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA FACEBOOK” mogą być łączone. Zamówienie przez Użytkownika usługi wyróżnienia ogłoszenia odbywa się poprzez zaznaczenie przez niego odpowiedniego pola w formularzu dodawania ogłoszenia; umożliwienie Użytkownikowi odpowiadania za pośrednictwem Serwisu na ogłoszenia zamieszczone w kategorii „OFERTY PRACY” (Usługa „Aplikuj Online”),

  4) na rzecz pozostałych Użytkowników – umożliwienie dostępu do ogłoszeń umieszczanych w Serwisie, w tym ich wyszukania i sortowania.
 2. W celu zlecenia umieszczenia ogłoszenia, Użytkownik wypełnia stosowny formularz dostępny w Serwisie. Umieszczenie (publikacja) ogłoszenia jest uzależnione od wcześniejszego dokonania opłaty.
 3. Usługodawca ma prawo wstrzymać umieszczenie oferty pracy w Serwisie do czasu zweryfikowania Użytkownika, przy czym weryfikacja ta może odbyć się poprzez żądanie od Użytkownika przesłania skanów odpowiednich dokumentów.
 4. Usługodawca podejmuje ostateczną decyzję o umieszczeniu w Serwisie danego ogłoszenia. Jeżeli Usługodawca odmówi Użytkownikowi umieszczenia w Serwisie ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną kwotę opłaty.
 5. Ogłoszenie nie może zawierać więcej niż 250 słów, przy czym słowem jest zbiór znaków, po którym umieszczono spację, znak interpunkcyjny lub zakończenie linii.
 6. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatowania lub układu graficznego ogłoszenia przesłanego przez Użytkownika. Usługodawca może modyfikować treść ogłoszenia oraz jego parametry (w określenie obszaru zawodowego i stanowiska) w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść ogłoszenia i jego parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym i nie wprowadzały w błąd pozostałych Użytkowników.


Rozdział IV. Warunki płatności

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę są bezpłatne, z wyjątkiem następujących usług: „Ogłoszenie – STANDARD”, „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W KATEGORII”, „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA STRONIE GŁÓWNEJ”, „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE W APLIKACJI MOBILNEJ” i „Ogłoszenie WYRÓŻNIONE NA FACEBOOK”.
 2. Koszt zamieszczenia jednego ogłoszenia w Serwisie został określony w Cenniku.
 3. Zapłata za usługi Świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników następuje za pośrednictwem serwisu Tpay (www.tpay.pl) w formie:
  a) przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy,
  b) płatności kartą płatniczą (debetową lub kredytową).
 4. W przypadku Ośrodków szkolenia Usługodawca dopuszcza możliwość opłacenia ogłoszenia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia dostarczonego przez Usługodawcę banneru reklamowego z linkiem do Serwisu, na warunkach określonych odrębną umową.
 5. Z tytułu świadczonych usług Usługodawca wystawia Użytkownikowi fakturę VAT i udostępnia ją do pobrania w formie pliku PDF (Portable Dokument Format) w służącej do tego zakładce w ustawieniach konta, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
  1) wypełnienia stosownego oświadczenia o akceptacji otrzymywania faktur w w/w formie, zawierającego określone dane Klienta,
  2) kliknięcia w link aktywujący zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika szkolenia adres poczty elektronicznej.
 6. Dostarczenie Użytkownikowi, przez Usługodawcę e-faktury w sposób określony w ust. 5 powyżej, zwalnia tego ostatniego z obowiązku doręczenia Użytkownikowi faktury w formie papierowej. Jednak oświadczenie Użytkownika, o którym mowa w ust. 5, nie pozbawia Usługodawcy prawa do wystawiania i przesyłania faktur, duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres Użytkownika.
 7. Usługodawca rozpoczyna wystawianie na rzecz Użytkownika e-faktur od momentu otrzymania oświadczenia Użytkownika, o którym mowa w ust. 5, nie wcześniej jednak niż w następnym dniu po otrzymaniu oświadczenia.
 8. E-fakturę traktuje się jako doręczoną z chwilą udostępnienia jej Użytkownikowi w Serwisie.
 9. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania e-faktur poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@pracaspawacz.pl wiadomości zawierającej oświadczenie o rezygnacji wraz z podaniem nazwy jego firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz adres poczty elektronicznej wskazanego uprzednio w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5.
 10. Usługodawca wskazuje, że rezygnacja z otrzymywania e-faktur oznacza przywrócenie wysyłania faktur, duplikatów faktur i faktur korygujących w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres Użytkownika.
 11. Usługodawca zaprzestaje wysyłania Użytkownika e-faktur najwcześniej w dniu następującym po dniu otrzymania jego oświadczenia o rezygnacji.
 12. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania Usługodawcy o zmianach jego formy prawnej, siedziby, adresu do korespondencji, bądź jakichkolwiek innych danych identyfikacyjnych poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.


Rozdział V. Prawa i obowiązki Usługodawcy, Pracodawcy Kandydata i Użytkownika

 1. Usługodawca ma obowiązek nieprzerwanego oświadczenia Usług.
 2. Usługodawca ma prawo:
  1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na prace konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  2) wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych dotyczących Serwisu,
  3) odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin;
  4) dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi i sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania danych zgodnych z prawdą. Ponadto ma on obowiązek powstrzymywać się od:
  1) przesyłania publikacji i treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  3) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych i Użytkowników,
  4) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.


Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka prywatności jest dostępna w Serwisie i stanowi Załącznik do Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest w każdym przypadku dobrowolne, przy czym z uwagi na charakter poszczególnych Usług, niepodanie żądanych danych osobowych może uniemożliwić skorzystanie z określonych Usług.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wskazane w art. 18 ust. 1 i 2 Ustawy wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych Regulaminem.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które przechowuje i zabezpiecza zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.


Rozdział VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług, za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@pracaspawacz.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, na który należy wysłać odpowiedź na reklamację),
  2) przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Brak danych wskazanych w ust. 2 pkt 1 lub 2 skutkować będzie pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni od ich złożenia.


Rozdział VIII. Rozwiązanie UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.
 2. Użytkownik Profesjonalny, Użytkownik Prywatny i Ośrodek Szkolenia mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swego Konta, natomiast pozostali Użytkownicy – poprzez zaprzestanie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać w każdej chwili umowę o świadczenie Usług zawartą z Użytkownikiem (w tym usunąć jego konto) w razie zaistnienia choćby jednego z poniżej wymienionych zdarzeń:
  1) nieuiszczenia przez Użytkownika należności za umieszczenie ogłoszenia,
  2) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  3) umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika treści niezgodnych z prawdą lub obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  4) wykorzystywania przez Użytkownika danej Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  5) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z dobrymi obyczajami lub prawem, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  6) usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
  7) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług,
  8) braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Użytkownika w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od jej rozwiązania.
 5. Użytkownik, będący konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem serwisu PRACASPAWACZ.PL, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: PracaSpawacz sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 27/2, 81-415 Gdynia, e-mail: kontakt@pracaspawacz.pl, tel. + 48 728 420 836.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2017 r.
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin, przy czym zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 4. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zmianie Regulaminu publikując dodatkowo wyraźną informację o zmianie, wyświetlaną przez 7 dni od jej dokonania.
 5. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, może on rozwiązać umowę o świadczenie Usług w terminie 14 dni od momentu powiadomienie o zmianie regulaminu.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarte z Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby usługodawcy.
 8. Niezależnie od postanowień Regulaminu, istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). oraz Kodeksu cywilnego.
Prostokąt oferty