Ogólnopolski portal dla branży spawalniczej
Strona główna > Wiadomości > PARP przekaże blisko 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych
Kwadrat księgowość

PARP przekaże blisko 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych

Anna Musz
Anna Musz
17.01.2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże blisko 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych. Agencja jest jedną z dziewięciu instytucji, które podpisały porozumienie w sprawie dystrybucji środków z programu FERS.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże blisko 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych. Agencja jest jedną z dziewięciu instytucji, które podpisały porozumienie w sprawie dystrubcji środków z programu FERS.

 • W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda podpisał z Prezesem PARP Dariuszem Budrowskim, porozumienie w sprawie wdrażania działań z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).
 • Środki, które będą w dyspozycji PARP przeznaczone zostaną na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw.
 • Największą część środków (35%) przewidziano na dofinasowanie usług rozwojowych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji.

FERS, czyli krajowy program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany będzie do 2029 r. Dzięki funduszom z programu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zrealizuje szereg projektów zorientowanych na wsparcie polskich przedsiębiorców.

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda podpisał z Prezesem PARP Dariuszem Budrowskim, porozumienie w sprawie wdrażania działań z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). PARP jest jedną z dziewięciu instytucji, uczestniczących w systemie dystrybucji unijnych środków. Agencja będzie odpowiedzialna za działania w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców – na które przeznaczono aż 1,37 mld zł.

FERS jest kontynuacją realizowanego dotychczas Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a głównymi obszarami, na których się skupia są: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność.

Środki, które będą w dyspozycji PARP przeznaczone zostaną na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Finansowane będą przede wszystkim usługi szkoleniowe i doradcze, kluczowe z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy. Na szczególną uwagę będą mogły liczyć także firmy, które przechodzą okresowe trudności.

Największą część środków (35%) przewidziano na dofinasowanie usług rozwojowych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji – łącznie prawie 465 mln złotych.

Zapisz się na Newsletter. Nowe aktualności i oferty pracy prosto na Twój email.

Odbieraj informacje o aktualnych ofertach pracy, szkoleniach firmach i wydarzeniach z branży. Codzienna dawka informacji prosto na Twój email.

Potencjał i doświadczenie PARP zostaną także wykorzystane do wspierania rozwoju kompetencji opartych o gospodarkę nisko i zeroemisyjną, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym.

„Podpisane porozumienie to kolejny przełomowy krok dla rozwoju polskiej gospodarki. W ciągu minionych lat swojego funkcjonowania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała szereg programów i zapewniła liczne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, co pozwoliło firmom rosnąć i pozyskiwać nowe kompetencje. W ramach programu PO WER spożytkowaliśmy dotychczas 90 mln euro. Program FERS, będący jego kontynuacją, to ponad dwukrotnie większy budżet, a więc jeszcze więcej długofalowych korzyści dla polskiego, prężnie rozwijającego się biznesu. Już teraz zapraszamy przedstawicieli firm do zapoznawania się z planowanymi projektami, a pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w II kw. 2023 r.” – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

FERS na rok 2023

W tym roku planowane jest uruchomienie następujących instrumentów z FERS (Priorytet I: „Lepsza Polityka dla Rozwoju Społecznego”):

 • Akademia HR (budżet konkursu 111 mln zł), skierowana do zespołów HR oraz menadżerów i kadry zarządczej MMŚP (bez samozatrudnionych). Jej celem jest przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Akademia wspierać będzie m.in. mierzenie się z wyzwaniami takimi jak: problem starzenia się społeczeństwa, zróżnicowanie sposobu świadczenia pracy, zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi, cyfryzacja, automatyzacja czy dostępność. Program realizowany będzie przy wsparciu operatorów, bezpośrednio odpowiedzianych za prowadzenie działań na rzecz przedsiębiorców.
 • Zielone kompetencje (budżet konkursu 89 mln zł), czyli wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym. Działanie będzie mieć na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero- i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Środki przeznaczone będą na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, którzy są na wstępnych etapie dojrzałości ekologicznej.
 • System Rad Sektorowych (budżet konkursu 105,4 mln zł), czyli kontynuacja monitorowania i identyfikacji potrzeb kompetencyjnych, zorientowana na 27 sektorów gospodarki. Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne, działające w układzie „branża dla branży”. Rady umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. W programie FERS przewidziano kontynuację tego rodzaju wsparcia dla poszczególnych branż, które zidentyfikują dzięki temu bieżące potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe.
 • Działania na rzecz jakości usług świadczonych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) (budżet konkursu 35 mln zł), czyli wsparcie w zakresie pozyskania know-how niezbędnego do świadczenia nowych form usług. Będzie to jeden z pięciu konkursów realizowanych w ramach „Działań na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenie powiązania BUR z ZRK”. Ich celem jest poprawa jakości świadczonych usług rozwojowych, a projekt jest skierowany do dostawców tych usług, które są dofinansowane ze środków publicznych.
 • Dostępność szansą na rozwój (budżet konkursu 80 mln zł), czyli wsparcie w zakresie uniwersalnego projektowania produktów i usług oraz wdrażania technologii asystujących i kompensacyjnych. W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego, dzięki któremu będą mogli dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb osób ze ograniczeniami funkcjonalnymi.
 • Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (budżet działania 66 mln zł). Działanie pozwoli firmom z sektora MŚP na udział w szkoleniach i skorzystania z oferty doradczej w zakresie dostosowywania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi problemami w sprawnym prowadzeniu działalności biznesowej. Udział w programie zapewni przedsiębiorcom także indywidualną diagnozę kondycji swojej firmy oraz analizę bieżących potrzeb kompetencyjnych.

Plany na kolejne lata

W kolejnych latach program FERS obejmie także:

 • Działania związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (budżet działania 464,3 mln zł). Ich celem będzie zapewnienie oferty wsparcia firm w zakresie zwiększania kwalifikacji i kompetencji pracowników w związku z pojawieniem się nowych potrzeb rozwojowych, określonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Działania będą realizowane wspólnie z operatorami poszczególnych branż. Głównie opierać się będą o możliwość odbycia szkoleń, kursów, czy uzyskania doradztwa za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
 • Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) (budżet działania 75 mln zł). Środki na ten cel znajdą zastosowanie w szkoleniach i doradztwie, zorientowanych na dostosowanie rynku do wymogów dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR) (budżet działania 115 mln zł) to z kolei nowy kierunek wsparcia, skupiony na promowaniu idei uczenia się przez całe życie. Pozwoli on na emancypację pracowników w zakresie zarządzania swoimi kompetencjami. Przypisanie wsparcia do pracownika gwarantuje mu większą swobodę w procesie podejmowania decyzji rozwojowych, a udział finansowy pracodawcy pozwoli na uwzględnienie jego perspektywy w tym zakresie. W ramach konkursu planowane jest testowanie nowych pomysłów oraz wdrożenia pilotażowe proponowanych rozwiązań.
 • Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy, w tym przy udziale rad sektorowych (budżet działania 46,1 mln zł). Środki przeznaczone zostaną na badania ogólne Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz badania tematyczne w obszarach kluczowych dla efektywności rynku pracy (30 mln zł), a także na koordynację funkcjonowania systemu Rad Sektorowych (16,1 mln zł).
 • Rozwój Bazy Usług Rozwojowych oraz działania informacyjne promujące BUR i jej wykorzystanie (budżet działania 58,4 mln zł). Baza Usług Rozwojowych, największy w Polsce portal oferujący wysokiej jakości usługi szkoleniowe i doradcze, będzie rozszerzana o nowe funkcjonalności, odpowiadające potrzebom użytkowników, w celu zapewnienia oferty usług w BUR dla wszystkich dorosłych, planujących podnosić/rozwijać/nabyć kompetencje i umiejętności. Baza Usług Rozwojowych ponownie odegra kluczową rolę w systemie dystrybucji środków na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, będąc jedynym źródłem ofert szkoleniowo-doradczych dla strumienia środków płynących z 16 programów regionalnych. Tym razem jednak z oferty BUR korzystać będą nie tylko przedsiębiorstwa chcące podnieść kompetencje swoich pracowników, ale również osoby indywidualne.
 • Działania związane z systemowym wsparciem przedsiębiorców znajdujących się w okresowych trudnościach (budżet projektu 10 mln zł), polegające m.in. na szkoleniach doradców-mentorów wspierających firmy w trudnościach, animowaniu wspólnych działań na rzecz standaryzacji ich pracy oraz przygotowaniu merytorycznych opracowań dotyczących mentoringu.
Prostokąt oferty